mg幸运双星网址
江蘇長江水務股份有限公司,今天是
設為首頁        加入收藏
四月
2019-02-13 16:59:12    

江蘇長江水務股份有限公司出廠水水質報告
 (   2019 年 04月   )
編號 項      目 一水廠 四水廠 頭橋水廠 菱塘水廠 飲 用 水
平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 渾濁度 0.53 100 0.28 100 0.26 100 0.82 100 1NTU
2 色度 <5 100 <5 100 <5 100 <5 100 15度
3 臭和味 100 100 100 100
4 肉眼可見物 100 100 100 100
5 余氯 0.45 100 0.62 100 0.53 100 0.80 100 ≥0.3mg/L
6 細菌總數 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 100CFU/mL
7 總大腸菌數 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 100mL水中不得檢出
8 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 100mL水中不得檢出
9 耗氧量(CODMn,以O2計) 1.4 100 1.1 100 1.2 100 1.8 100 3 mg/L
10 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
11 pH 7.72 100 7.70 100 7.68 100 7.8 100 6.5~8.5
12 硫酸鹽 41.9 100 31.3 100 29.6 100 43.4 100 250 mg/L
13 溶解性總固體 298 100 158 100 157 100 293 100 1000 mg/L
14 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
15 揮發酚(以苯酚計) <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
16 陰離子合成洗滌劑 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
17 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
18 0.064 100 0.046 100 0.058 100 0.170 100 0.2mg/L
19 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1mg/L
20 總硬度(以CaaCO3計) 174 100 113 100 110 100 149 100 450mg/L
21 氯化物 68.4 100 21.7 100 16.9 100 68.1 100 250mg/L
22 <0.0010 100 0.0010 100 0.0011 100 <0.0010 100 0.01mg/L
23 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
24 鉻(六價) <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
25 氰化物 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.05 mg/L
26 氟化物 0.52 100 0.20 100 0.17 100 0.51 100 1.0 mg/L
27 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
28 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
29 硝酸鹽(以N計) 1.5 100 1.4 100 1.4 100 0.5 100 10 mg/L
30 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
31 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002 mg/L
32 三氯甲烷 <0.0020 100 0.0054 100 0.0066 100 0.0071 100 0.06 mg/L
33 總α放射性 0.02 100 0.01 100 0.04 100 0.03 100 0.5Bq/L
34 總β放射性 0.14 100 0.08 100 0.10 100 0.17 100 1.0Bq/L

江蘇長江水務股份有限公司管網水水質報告
項        目 色度 渾濁度 肉眼可
見物
臭和味 pH  鐵 氨氮
(以N計)
CODMn 余 氯 總大腸菌群 細菌總數
國家標準限值 ≤15度 ≤1NTU 無異臭
異味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得檢出CFU/100mL ≤100CFU/mL
序號 檢測地點 采樣日期 檢 測 結 果
1 沙頭西江生態園 04.01 <5 0.16 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.22 未檢出 未檢出
2 新壩鎮(加油站) 04.01 <5 0.11 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.19 未檢出 未檢出
3 紅橋鎮(味之源) 04.01 <5 0.13 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.17 未檢出 未檢出
4 頭橋鎮(華夏醫療) 04.01 <5 0.13 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.25 未檢出 未檢出
5 李典鎮(立托剪刀廠) 04.01 <5 0.13 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.33 未檢出 未檢出
6 沙頭鎮(天誠智能) 04.01 <5 0.41 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.23 未檢出 未檢出
7 霍橋鎮(霍橋浴室) 04.01 <5 0.21 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.14 未檢出 未檢出
8 廣陵產業園(聯通線纜) 04.01 <5 0.28 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.20 未檢出 未檢出
9 汽車東站(行李托運站) 04.01 <5 0.19 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.07 未檢出 未檢出
10 京杭之心 04.01 <5 0.44 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.17 未檢出 未檢出
11 念泗(千層餅店) 04.01 <5 0.53 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.15 未檢出 未檢出
12 平山堂(聚賢飯莊) 04.01 <5 0.44 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.10 未檢出 未檢出
13 平山鄉(養怡花園) 04.01 <5 0.45 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.17 未檢出 未檢出
14 西湖增壓站 04.01 <5 0.91 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.16 未檢出 未檢出
15 毛毯廠(曙光賓館) 04.01 <5 0.35 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.40 未檢出 未檢出
16 鳳凰新村(巴比饅頭) 04.01 <5 0.90 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.10 未檢出 未檢出
17 梅嶺(衛生監督所) 04.01 <5 0.85 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.15 未檢出 3
18 化肥廠(群凱衛生所) 04.01 <5 0.90 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.15 未檢出 未檢出
19 文昌花園(傳達室) 04.01 <5 0.80 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.20 未檢出 未檢出
20 月明苑(如寶飯店) 04.01 <5 0.86 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.20 未檢出 未檢出
21 制藥廠(包子店) 04.01 <5 0.40 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.08 未檢出 未檢出
22 連運小區(文峰街道) 04.01 <5 0.54 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.28 未檢出 未檢出
23 食品工業園(欣欣食品) 04.01 <5 0.57 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.05 未檢出 未檢出
24 湯汪鄉(鄉鎮府) 04.01 <5 0.44 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.33 未檢出 1
25 農機公司(食為天) 04.01 <5 0.42 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.28 未檢出 未檢出
26 三水廠 04.01 <5 0.41 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.29 未檢出 1
27 平山鄉(養怡花園) 04.02 <5 0.27 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.29 未檢出 未檢出
28 江源供水平山分公司 04.02 <5 0.42 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.24 未檢出 未檢出
29 平山鄉(金桃化工) 04.02 <5 0.26 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.17 未檢出 未檢出
30 甘泉鎮(阿珂姆) 04.02 <5 0.55 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.10 未檢出 未檢出
31 江源供水甘泉分公司 04.02 <5 0.56 7.4 0.08 <0.05 <0.02 1.5 0.11 未檢出 未檢出
32 江源供水楊壽分公司 04.02 <5 0.48 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.28 未檢出 未檢出
33 楊壽鎮(楊壽學校) 04.02 <5 0.38 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.23 未檢出 未檢出
34 大儀鎮(加油站) 04.02 <5 0.45 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.28 未檢出 未檢出
35 江源供水秦欄分公司 04.02 <5 0.39 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.31 未檢出 未檢出
36 秦欄鎮(國稅局) 04.02 <5 0.37 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.20 未檢出 未檢出
37 江源供水陳集分公司 04.02 <5 0.29 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.13 未檢出 2
38 陳集鎮(加油站) 04.02 <5 0.26 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.20 未檢出 未檢出
39 江源供水大儀分公司 04.02 <5 0.31 7.7 0.16 <0.05 <0.02 1.6 0.18 未檢出 未檢出
40 新東方學校(公安干校) 04.08 <5 0.72 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.26 未檢出 未檢出
41 開發西路(聯環醫藥) 04.08 <5 0.20 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.41 未檢出 未檢出
42 火車站(西三環增壓站) 04.08 <5 0.26 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.21 未檢出 未檢出
43 汽車東站(行李托運站) 04.08 <5 0.28 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.14 未檢出 未檢出
44 石塔(揚大奶站) 04.08 <5 0.33 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.11 未檢出 1
45 職業大學(教學樓) 04.08 <5 0.30 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未檢出 未檢出
46 四季園(錦江之星) 04.08 <5 0.29 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.16 未檢出 未檢出
47 西湖鎮(鎮政府傳達室) 04.08 <5 0.47 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未檢出 10
48 西湖增壓站 04.08 <5 0.42 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.36 未檢出 未檢出
49 京華城(怡景苑傳達室) 04.08 <5 0.21 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.48 未檢出 未檢出
50 萬鴻城市花園(花園茶樓) 04.08 <5 0.24 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未檢出 未檢出
51 西客站(格林東方酒店) 04.08 <5 0.28 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.47 未檢出 未檢出
52 江海學院(陽光社區) 04.08 <5 0.27 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.38 未檢出 未檢出
53 汊河鎮(揚大東門) 04.08 <5 0.27 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.62 未檢出 2
54 揚州商城(金聚德酒樓) 04.08 <5 0.28 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.33 未檢出 未檢出
55 蔣王鎮(心可餐廳) 04.08 <5 0.31 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.44 未檢出 未檢出
56 蘇北醫院(味全居酒店) 04.08 <5 0.19 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.28 未檢出 未檢出
57 康山園(菜根香酒店) 04.08 <5 0.21 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.22 未檢出 未檢出
58 商學院(全季酒店) 04.08 <5 0.24 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.09 未檢出 未檢出
59 建設局(老市政府傳達室) 04.08 <5 0.29 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.22 未檢出 1
60 迎賓館 04.08 <5 0.46 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.13 未檢出 21
61 自來水公司(公司大院) 04.08 <5 0.30 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.31 未檢出 未檢出
62 西客站(格林東方) 04.15 <5 0.73 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.26 未檢出 未檢出
63 蔣王鎮(云麗餐廳) 04.15 <5 0.47 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.24 未檢出 未檢出
64 開發西路(聯環藥業) 04.15 <5 0.38 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未檢出 未檢出
65 汊河鎮(揚大傳達室) 04.15 <5 0.41 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.21 未檢出 未檢出
66 江海學院(陽光社區) 04.15 <5 0.54 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.12 未檢出 未檢出
67 食品工業園(青島啤酒) 04.15 <5 0.52 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.08 未檢出 未檢出
68 連運小區(文峰街道辦) 04.15 <5 0.56 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.16 未檢出 未檢出
69 蘇北醫院(味全居) 04.15 <5 0.45 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.23 未檢出 未檢出
70 毛毯廠(曙光賓館) 04.15 <5 0.62 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.27 未檢出 1
71 制藥廠(包子店) 04.16 <5 0.25 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未檢出 未檢出
72 湯汪鄉(鄉政府) 04.16 <5 0.14 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.23 未檢出 未檢出
73 農機公司(食為天) 04.16 <5 0.42 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.30 未檢出 未檢出
74 原第三水廠 04.16 <5 0.6 7.7 0.06 <0.05 <0.02 1.7 0.43 未檢出 未檢出
75 文昌花園(傳達室) 04.16 <5 0.38 7.7 0.06 <0.05 <0.02 1.7 0.39 未檢出 未檢出
76 新東方學校(警校傳達室) 04.16 <5 0.46 7.7 0.06 <0.05 <0.02 1.7 0.24 未檢出 1
77 月明苑(如寶飯店) 04.16 <5 0.73 7.6 0.08 <0.05 <0.02 1.8 0.51 未檢出 未檢出
78 鳳凰新村(巴比饅頭) 04.16 <5 0.66 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.42 未檢出 未檢出
79 迎賓館 04.16 <5 0.37 7.7 0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.10 未檢出 未檢出
80 自來水公司(公司大院) 04.16 <5 0.35 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.33 未檢出 未檢出
81 四季園(錦江之星) 04.17 <5 0.27 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.21 未檢出 未檢出
82 念泗(生意紅包子鋪) 04.17 <5 0.45 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.09 未檢出 未檢出
83 平山堂(聚賢飯莊) 04.17 <5 0.29 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.06 未檢出 未檢出
84 平山鄉(養怡花園) 04.17 <5 0.42 7.6 0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未檢出 未檢出
85 西湖增壓站 04.17 <5 0.45 7.7 0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.22 未檢出 未檢出
86 西湖鎮(鎮政府) 04.17 <5 0.31 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.07 未檢出 未檢出
87 職業大學(食堂) 04.17 <5 0.18 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 0.7 0.06 未檢出 未檢出
88 火車站(西三環增壓站) 04.17 <5 0.36 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 0.8 0.20 未檢出 未檢出
89 京華城(怡景苑傳達室) 04.17 <5 0.17 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 0.8 0.28 未檢出 未檢出
90 萬鴻城市花園(花園茶樓) 04.17 <5 0.14 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 0.6 0.28 未檢出 未檢出
91 揚州商城(金聚德) 04.22 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.19 未檢出 9
92 康山園(菜根香) 04.22 <5 0.57 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 2.2 0.20 未檢出 未檢出
93 化肥廠(群凱衛生所) 04.22 <5 0.42 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 2.2 0.22 未檢出 未檢出
94 梅嶺(衛生監督所) 04.22 <5 0.62 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 2.3 0.18 未檢出 未檢出
95 建設局(老市政府傳達室) 04.22 <5 0.58 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 2.0 0.19 未檢出 未檢出
96 石塔(揚大康源乳業) 04.22 <5 0.68 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 2.1 0.18 未檢出 未檢出
97 商學院(全季酒店) 04.22 <5 0.59 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 2.2 0.20 未檢出 未檢出
98 沙頭西江生態園(傳達室) 04.23 <5 0.18 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.14 未檢出 未檢出
99 新壩鎮(加油站) 04.23 <5 0.22 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.30 未檢出 未檢出
100 紅橋鎮(味之源) 04.23 <5 0.25 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.33 未檢出 未檢出
101 頭橋鎮(華夏醫療) 04.23 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.38 未檢出 未檢出
102 李典鎮(立托剪刀廠) 04.23 <5 0.24 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.30 未檢出 未檢出
103 沙頭鎮(天誠智能) 04.23 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.26 未檢出 未檢出
104 霍橋鎮(霍橋浴室) 04.23 <5 0.24 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.05 未檢出 未檢出
105 廣陵產業園(聯通智控) 04.23 <5 0.30 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.13 未檢出 未檢出
106 汽車東站(托運處) 04.23 <5 0.37 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.06 未檢出 未檢出
107 京杭之心 04.23 <5 0.45 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.10 未檢出 未檢出
108 江源供水新集分公司 04.24 <5 0.23 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 2.9 0.16 未檢出 未檢出
109 新集鎮(中國郵政) 04.24 <5 0.23 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未檢出 未檢出
110 新集鎮(榮廷大酒店) 04.24 <5 0.24 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未檢出 未檢出
111 劉集鎮(衛生所) 04.24 <5 0.16 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.07 未檢出 未檢出
112 劉集鎮(增壓站) 04.24 <5 0.21 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.10 未檢出 未檢出
113 江源供水劉集分公司 04.24 <5 0.20 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.11 未檢出 未檢出
114 江源供水楊廟分公司 04.24 <5 0.26 7.9 0.06 <0.05 <0.02 1.0 0.12 未檢出 未檢出
115 楊廟鎮(鎮政府) 04.24 <5 0.29 8.0 0.06 <0.05 <0.02 1.0 0.10 未檢出 未檢出

 

常用網站導航     新浪網 | 網易 | 搜狐 | 雅虎中國 | 人民網 | 中華網 | 中國新聞網 | 百度 | 
揚州地方網站     揚州市人民政府 | 揚州人大 | 揚州政協 | 揚州新聞網 | 揚州晚報 | 揚州生活信息
mg幸运双星网址 山东时时开奖 mg4377登录地址 北京时时注册平台官网 三公扑克牌 百人炸金花怎么玩 psv什么游戏好玩 重庆时时走势图 彩虹计划1002彩虹计划 黑龙江时时彩开奖号码 重庆时时彩代理注册 福彩3d八码组六最大遗漏 四肖三期内必出一肖